Εγγυήσεις Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την ΣΙΜΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ (‘ΕΤΑΙΡΕΙΑ’) είναι προϊόντα διαρκείας και έχουν πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και από εγγύηση καλής λειτουργίας, ευλόγου διαρκείας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καλύπτονται από εγγύηση είτε από την ίδια την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Κύπρο, είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσφέρει περιορισμένη εγγύηση 2 ετών στον αγοραστή του προϊόντος. Η περιορισμένη εγγύηση αυτή ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης αγόρασε το προϊόν. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της 2ετούς περιόδου.

Η εγγύηση των προϊόντων ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι πιο κάτω όροι: 

 • O αγοραστής υποχρεούται να παρουσιάσει την απόδειξη αγοράς του προϊόντος (τιμολόγιο), είτε κατά την επίσκεψη του τεχνικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε σε περίπτωση που φέρει τον προϊόν στο κατάστημα για επισκευή. 

 • Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επισκευάζει ή προβαίνει σε δωρεάν αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος κατά την διακριτική της ευχέρεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιστρέφει το επισκευασμένο προϊόν ή άλλο προϊόν στον αγοραστή σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Σε περίπτωση επισκευής του προϊόντος θα αλλάζεται το/τα ελαττωματικό/κα εξάρτημα/τα. Σημειώνεται ότι με τον όρο ‘εξαρτήματα’ ή ‘ανταλλακτικά’ νοούνται όλα ανεξαιρέτως τα μέρη του προϊόντος.

 • Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις φυσικών φθορών καθώς και στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Tο ελάττωμα δημιουργήθηκε λόγο του ότι το προϊόνυποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, έκθεση σε ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη   εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού ή άλλες ενέργειες.
  Ο πελάτης δεν ειδοποίησε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το ελάττωμα εντός εξήντα (60) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
  Tο προϊόν δεν επιστραφεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός εξήντα (60)ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
  O σειριακός αριθμός του προϊόντος, έχει αφαιρεθεί, σβηστεί, αλλοιωθεί ή είναι αδύνατη η ανάγνωση του.
  Tο ελάττωμα δημιουργήθηκε λόγω του ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδέθηκε με εξάρτημα που δεν αρμόζει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
  Tο ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του δικτύου.
  το προϊόν δεν ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το ελάττωμα της συσκευής.
 • Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του πελάτη κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι του πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές ή άλλες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες.

 • Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει εντός έξι (6) μηνών να παραλάβει τα αντικείμενα που έχει προσκομίσει προς επιδιόρθωση, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη τους.

 • Όλα τα αναλώσιμα ή παρελκόμενα ενός προϊόντος π.χ. (φορτιστές, μπαταρίες, ακουστικά, τροφοδοτικά, μελάνια και κ.α.) καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας βάση προϋποθέσεων που αναφέρονται στη τρίτη παράγραφο, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

 • Η εγγύηση ισχύει για συσκευές, οι οποίες έχουν πωληθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, είναι υποχρέωση του πελάτη να παραδώσει τη συσκευή στο κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εξαιρούνται συσκευές όπου απαιτείται η επίσκεψη του τεχνικού στο χώρο του πελάτη, π.χ. πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες κτλ).Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αγοραστής αποστείλει το προϊόν στο κατάστημα με courier, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή.

 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα, κατά το χρόνο της αρχικής τους αγοράς, είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στην κατασκευή, στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους προηγούμενους όρους και προϋποθέσεις.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή υπηρεσία είναι αναγκαία για την αποκατάσταση βλάβης των συσκευών σας ακόμη και στην περίπτωση μη προμήθειας των συσκευών από την εταιρεία μας.